htmlhelp.show.toolbar.text

htmlhelp.show.toolbar.text — Show text under toolbar buttons?

Synopsis

<xsl:param name="htmlhelp.show.toolbar.text" select="1"></xsl:param>

Description

Set to non-zero to display texts under toolbar buttons, zero to switch off displays.