htmlhelp.display.progress

htmlhelp.display.progress — Display compile progress?

Synopsis

<xsl:param name="htmlhelp.display.progress" select="1"></xsl:param>

Description

Set to non-zero to to display compile progress